Regulamin promocji Wakacje w Zabawa Park

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach promocji „Wakacje w Zabawa Park” w Rodzinnym Parku Rozrywki ZABAWA PARK (zwanym dalej ZABAWA PARK albo w skrócie: Parkiem), zarządzanym przez ZABAWA PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 153; 92-332 Łódź), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695266.

2. Promocja „Wakacje w Zabawa Park”, zwana dalej Promocją, trwa od 6 lipca 2020 roku od godziny 8:00 do 31 sierpnia 2020 roku do godziny 16:30 i polega na sprzedaży Karnetów porannych, zwanych dalej Karnetami, obejmujących 1, 5, 10 i 15 biletów wstępu. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się zapisy Regulaminu Ogólnego Zabawa Park Sp. z o.o. oraz Regulaminu pozostawiania dzieci pod opieką Zabawa Park Sp. z o.o., których postanowień należy przestrzegać w trakcie wizyty w ZABAWA PARK.

4. Promocja dotyczy dzieci, które w chwili świadczenia usługi mają ukończone 3 lata i nie ukończyły 14 lat.

II. Warunki promocji

1. Karnety obejmują bilety wstępu, które realizowane są w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:30.

2. Z uwagi na charakter usług wchodzących w skład oferty Promocji konieczne jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji wizyty, na co najmniej 48 godzin przed datą planowanej wizyty. Park zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji biletu wstępu w danym dniu, w przypadku niedotrzymania obowiązku rezerwacji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

3. Park zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji lub odwołania rezerwacji już dokonanej na co najmniej 24 godziny przed terminem jej rozpoczęcia w przypadku, gdy z uwagi na liczbę dokonanych na dany dzień rezerwacji nie została osiągnięta minimalna liczba 10 uczestników zaplanowanych na dany dzień warsztatów lub gdy liczba uczestników przekracza ustalone przepisami sanitarno-epidemiologicznym maksymalne limity dopuszczalnej liczby użytkowników, ustanowione dla obiektów typu park rozrywki przez właściwe organy. Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym przysługuje także w przypadku pojawienia się w mediach informacji o zamiarze zaostrzenia przez właściwe władze rygorów sanitarnych, w szczególności przez dalsze ograniczanie maksymalnej liczby użytkowników obiektów typu park rozrywki lub przez wprowadzenie okresowego zakazu prowadzenia działalności. Opisane w zdaniu pierwszym i drugim sytuacje poczytuje się za przypadki niezawinione przez Park.

4. Karnety mogą być wykorzystane wyłącznie w okresie trwania promocji, o którym mowa w pkt I.2.

5. Dokonując rezerwacji Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest do wypełnienia Karty uczestnictwa i podania danych osobowych własnych oraz dziecka, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia dziecka, telefon i numer dowodu osobistego Rodzica lub Opiekuna, ewentualnie imię i nazwisko, telefon i numer dowodu osobistego osoby upoważnionej przez Rodzica lub Opiekuna do odebrania dziecka. W przypadku pozostawienia dziecka pod opieką Parku w danym dniu dokonując rezerwacji na ten dzień Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest do podania również danych o stanie zdrowia dziecka – w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i właściwiej realizacji usługi przez Park.

6. W przypadku zlecenia usługi pozostawienia dziecka pod opieką pracowników Parku, Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest wypełnić również część Karty uczestnictwa zawierającą Informacje o stanie zdrowia dziecka, a w szczególności o alergiach.

7. Koszt zakupu Karnetu nie podlega zwrotowi w całości ani w części w przypadku niewykorzystania wszystkich biletów wstępu przed końcem trwania Promocji z przyczyn niezawinionych przez Park, jak również w przypadku niestawiennictwa w dniu, na który dokonano rezerwacji wejścia w ramach Karnetu.

III. Ceny i usługi objęte ofertą

1. Ceny Karnetów odnoszą się do kosztów wstępu jednego dziecka i wynoszą brutto:

a. na 1 bilet wstępu – 99 zł,

b. na 5 biletów wstępu – 425 zł ( 85 zł jeden bilet),

c. na 10 biletów wstępu – 800 zł ( 80 zł jeden bilet),

d. na 15 biletów wstępu – 1.125 zł ( 75 zł jeden bilet).

2. W cenie Karnetu uwzględniono bilet wstępu dla Rodzica lub Opiekuna towarzyszącego dziecku lub koszt opieki nad dzieckiem ze strony Parku, w przypadku złożenia dyspozycji sprawowania opieki nad dzieckiem.

3. W cenie pojedynczego biletu wstępu uwzględniono:

a. pobyt w Parku w godzinach od 8:00 do 16:30 wraz z możliwością korzystania z urządzeń znajdujących się w Parku,

b. trzy posiłki, to jest śniadanie podawane w godzinach 10:00 – 10:30, obiad podawany w godzinach od 12:30 – 13:30, podwieczorek podawany w godzinach od 15:30 – 16:00,

c. przynajmniej jedne warsztaty kreatywne, o rozmaitej tematyce i różnym charakterze,

d. zajęcia z animatorami.

4. W przypadku każdej dokonanej stosownie do postanowień pkt II.2 Park pozostaje w gotowości do świadczenia usług zaplanowanych w godzinach od 8:00 do 16:30. Park nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z powodu godziny rozpoczęcia lub zakończenia korzystania z biletu wstępu objętego Karnetem zakres wykonanych usług nie odpowiada zakresowi przedstawionemu w pkt 3 lit. b-d powyżej. 

5. W cenie Karnetu dodatkowo uwzględniony jest koszt skarpetek antypoślizgowych dla dziecka. Cena Karnetu nie obejmuje skarpetek antypoślizgowych dla Rodzica lub Opiekuna dziecka.

6. W przypadku zlecenia usługi pozostawienia dziecka pod opieką pracowników Parku na czas wydawania posiłków, Rodzic lub Opiekun oprócz wypełnienia Karty uczestnictwa, o której mowa w pkt II.6, w części dotyczącej stanu zdrowia dziecka, ma możliwość zasięgnięcia codziennie informacji o planowanym na dany dzień menu i jest obowiązany poinformować Park o ewentualnych przeciwskazaniach do spożycia przez dziecko określonego przewidzianego w menu posiłku lub produktu spożywczego.

7. W przypadku zlecenia usługi pozostawienia pod opieką pracowników Parku na czas wydawania posiłków dziecka, które zgodnie z oświadczeniem Rodzica lub Opiekuna nie może przyjmować określonych posiłków, artykułów spożywczych czy napojów, a przy jednoczesnym udzieleniu Parkowi upoważnienia do dokonywania na rzecz dziecka zakupów w restauracji w trakcie jego pobytu w Parku pod opieką Parku, Park za zgodą Rodzica lub Opiekuna jest uprawniony do zastosowania dyskretnego oznaczenia dziecka (na przykład w formie kolorowej, atrakcyjnej dla dziecka naklejki na odzieży), które ze względów przedstawionych powyżej wymaga szczególnego nadzoru w trakcie dokonywania zakupów posiłków, artykułów spożywczych czy napojów w restauracji Parku.

IV. Postanowienia końcowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych:

a. Administratorem danych osobowych jest ZABAWA PARK Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 153, 92-332 Łódź.

b. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Promocji „Wakacje w Zabawa Park” w ZABAWA PARK oraz zapewnienia mu bezpieczeństwa.

c. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia dziecka pod opiekę.

d. Dane przetwarzane będą przez okres 60 dni od dnia ostatniego pobytu dziecka w ZABAWA PARK.

e. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania oraz do kontroli ich przetwarzania czy żądania wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

f. w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem …

g. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ZABAWA PARK znajdują się na stronie www.zabawapark.pl

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w ZABAWA PARK i na stronach www https://zabawapark.pl/page/regulamin.

3.Regulamin obowiązuje od dnia 6 lipca 2020 roku.