Regulamin opieki nad dzieckiem

Regulamin świadczenia usługi pozostawiania dziecka pod opieką

Zabawa Park Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania w Rodzinnym Parku Rozrywki ZABAWA PARK (zwanym dalej ZABAWA PARK albo w skrócie: Parkiem), zarządzanym przez ZABAWA PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 153 ; 92-332 Łódź), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695266, dzieci pod opiekę bez obecności Rodziców lub Opiekunów, sprawowania nad nimi pieczy w trakcie korzystania z Parku i obierania dzieci przez Rodziców, Opiekunów lub osoby przez nich upoważnione.

2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Ogólnego Zabawa Park Sp. z o.o., którego postanowień należy przestrzegać w trakcie wizyty w ZABAWA PARK także w razie pozostawienia dziecka pod pieczą pracowników Parku.

3. Do ZABAWA PARK przyjmowane są dzieci, które mają ukończone 3 lata i nie ukończyły 14 lat.

4. Usługa pozostawienia dziecka pod opieką pracowników ZABAWA PARK jest dodatkowo płatna. Wysokość opłaty określa cennik.

II. Postanowienia szczegółowe

Przyjęcie dziecka

1.Dziecko jest przyjmowane na podstawie Formularza zgłoszeniowego wypełnionego przez opiekuna dziecka (rodzic lub osoba pełnoletnia). Opiekun, osobiście oddający więcej niż jedno dziecko do ZABAWA PARK, zobowiązany jest wypełnić Formularz zgłoszeniowy osobno dla każdego dziecka.

2. Podpisując Formularz zgłoszeniowy Rodzic lub Opiekun wyraża tym samym zgodę na korzystanie przez dziecko z całego wyposażenia Parku. Jeśli Rodzic lub Opiekun nie wyraża zgody na korzystanie przez dziecko z określonego wyposażenia znajdującego się na terenie ZABAWA PARK, dziecko może pozostać w Parku wyłącznie pod jego opieką.

3. Opiekun zobowiązany jest powiadomić personel ZABAWA PARK o chorobach, niepełnosprawności, stwierdzonych u dziecka dysfunkcjach lub zachowaniach dziecka, mogących mieć wpływ na dobro i bezpieczeństwo wszystkich dzieci. W przypadku niemożności zapewnienia dziecku przez ZABAWA PARK właściwej opieki z uwagi na okoliczności opisane w zdaniu pierwszym, ZABAWA PARK jest uprawniona do odmowy przyjęcia dziecka pod opiekę. Dziecko może przebywać wówczas w Parku w obecności Rodzica lub Opiekuna.

4. Dzieci korzystające z wózka inwalidzkiego są przyjmowane jedynie z Rodzicem lub Opiekunem.

5. Pracownik ZABAWA PARK może poprosić opiekuna o dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka w celu weryfikacji spełnienia warunków do świadczenia usługi. W przypadku braku takiego dokumentu lub odmowy jego okazania i istnienia wątpliwości co wieku dziecka ZABAWA PARK ma prawo odmówić przyjęcia dziecka pod opiekę.

6. Dzieci przyjmowane pod opiekę ZABAWA PARK muszą być samodzielne i muszą same korzystać z toalety. Pracownicy ZABAWA PARK nie wchodzą z dziećmi do toalety.

7. DO ZABAWA PARK pod opiekę pracowników ZABAWA PARK nie zostaną przyjęte dzieci mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób przebywających w Parku, co dotyczy w szczególności posiadania opatrunków gipsowych, innych przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego (np. ortezy) czy widocznych ran i obrażeń.

Zasady w czasie pozostawania dziecka pod opieką ZABAWA PARK

8. Pod opieką jednego pracownika może znajdować się maksymalnie 20 dzieci.

9. Czas pobytu dziecka na placu zabaw wynosi maksymalnie 240 minut. W przypadku bardzo dużej liczby dzieci, czas ten może zostać ograniczony do 120 minut.

10. W celu realizacji usługi opieki dzieci przebywające pod opieką ZABAWA PARK mają umieszczane na rękach opaski, odróżniające je od dzieci, które na terenie Parku przebywają pod opieką Rodziców lub Opiekunów.

11. W sytuacji, gdy pracownicy ZABAWA PARK stwierdzą, że dziecko stwarza zagrożenie dla pozostałych dzieci lub łamie zasady Regulaminu Ogólnego ZABAWA PARK, podejmą działania zmierzające do przywrócenia bezpieczeństwa w Parku, co może wiązać się z upomnieniem lub odizolowaniem dziecka od grupy. O takim fakcie Rodzic lub Opiekun zostanie poinformowany i poproszony o niezwłoczne odebranie dziecka z Parku, nie później niż w ciągu 30 minut od powiadomienia.

12. W sytuacji, gdy pracownicy ZABAWA PARK stwierdzą u dziecka złe samopoczucie, Park informuje o tym fakcie Rodzica lub Opiekuna, który zobowiązany jest do niezwłoczne odebranie dziecka z Parku, nie później niż w ciągu 30 minut od powiadomienia.

13. W przypadku nieodebrania dziecka w terminie określonym w ust. 11 lub 12 albo w przypadku nieodebrania dziecka przed upływem maksymalnego czasu pobytu na terenie Parku, którym mowa w ust. 9, ZABAWA PARK jest uprawniona do naliczenia dodatkowej opłaty za opiekę, zgodnej z Cennikiem.

Spożywanie posiłków

14. Dzieci pozostawione pod opieką ZABAWA PARK mogą na życzenie Rodzica lub Opiekuna mieć podany posiłek lub artykuły spożywcze i napoje w Restauracji Parku. W celu właściwej realizacji wyżej wymienionego zobowiązania ZABAWA PARK odbiera od Rodzica lub Opiekuna oświadczenie co do stwierdzonych u dziecka alergii pokarmowych. Odmowa złożenia oświadczenia uprawnia ZABAWA PARK do odmowy świadczenia usługi podania posiłku, artykułów spożywczych i napojów w czasie przebywania dziecka pod opieką ZABAWA PARK.

15. W przypadku złożenia oświadczenia o istnieniu u dziecka alergii pokarmowych, Rodzic lub Opiekun zamierzający zlecić usługę podania dziecku posiłku, artkułu spożywczego i napoju, dokonuje wyboru dania, produktów spożywczych, napojów z dostępnego w danym dniu menu, wpisując stosowne informacje do Formularza zgłoszeniowego oraz uiszcza z góry opłatę za to danie, artykuł spożywczy lub napój.

16. W przypadku złożenia oświadczenia o braku alergii pokarmowych u dziecka, Rodzic lub Opiekun może dokonać wyboru posiłku, artykułów spożywczych lub napojów według zasad określonych w pkt 15 powyżej albo też upoważnić pracowników ZABAWA PARK do podania dziecku posiłku, który wybierze dziecko, rozliczając należne z tego tytułu opłaty za zakup posiłku, artykułów spożywczych czy napojów poprzez rejestrowanie zakupów przy użyciu wydanej dziecku opaski – albo wykładając z góry kwotę określoną na zakupy, albo też regulując koszty zakupów z dołu, przy odbiorze dziecka na podstawie wskazań rejestru przypisanych do opaski.

Odbiór dziecka

17.Dziecko jest odbierane z Parku przez osobę, która je tam pozostawiła, lub przez osobę przez nią upoważnioną. Udzielenie upoważnienia do odbioru dziecka wymaga oprócz podania danych osoby upoważnionej, także wskazania rodzaju i numeru dokumentu, którym będzie się ona legitymowała. Odbierający dziecko poświadcza odbiór dziecka podpisem na formularzu.

18. W przypadku, gdy dziecko odbiera Rodzic lub Opiekun, który pozostawił dziecko pod opieką Parku, wymagana jest zgodność podpisów na Formularzu zgłoszeniowym.

19. Obsługa ZABAWA PARK może poprosić o okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu umożliwiającego weryfikację tożsamości osoby także na podstawie jej wizerunku (na przykład paszportu, prawa jazdy) w celu identyfikacji osoby uprawnionej do odbioru dziecka. Bezwzględny obowiązek okazania się dokumentem tożsamości wskazanym w Formularzu zgłoszeniowym dotyczy osób upoważnionych przez Rodzica lub Opiekuna do odbioru dziecka. Odmowa okazania się dokumentem umożliwiającym weryfikację tożsamości jest podstawą do odmowy wydania dziecka danej osobie.

20. W przypadku ewakuacji ZABAWA PARK dzieci pod opieką pracowników Parku udają się do Punktu zbiórki po ewakuacji, znajdującego się przed budynkiem ZABAWA PARK Odbieranie dzieci z Punktu zbiórki odbywa się na zasadach określonych w pkt. 17 niniejszego Regulaminu.

III. Postanowienia końcowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych:

a) Administratorem danych osobowych jest ZABAWA PARK Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 153, 92-332 Łódź.

b) Dane przetwarzane będą w celu obsługi pobytu dziecka w ZABAWA PARK oraz zapewnienia mu bezpieczeństwa.

c) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia dziecka pod opiekę.

d) Dane przetwarzane będą przez okres 60 dni od dnia ostatniego pobytu dziecka w ZABAWA PARK.

e) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania oraz do kontroli ich przetwarzania czy żądania wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

f) w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem Al. Marsz.J.Piłsudskiego 153. 92-332 Łódź

g) Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ZABAWA PARK znajdziesz na stronie www .zabawapark.pl

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w ZABAWA PARK i na stronach www https://zabawapark.pl/page/regulamin.

3.Regulamin obowiązuje od dnia 22-12.2019r