Regulamin karta lojalnościowa

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa zasady działania Programu „Karta Lojalnościowa” dla Klientów sali zabaw Zabawa Park oraz restauracji w Zabawa Park.
 • Organizatorem Programu „Karta Lojalnościowa” jest Zabawa Park sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 153 , 92-332 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , pod numerem KRS: 0000695266 , NIP: 7282822371 , REGON: 368271320
 • Program „Karta Lojalnościowa” skierowany jest do Klientów Zabawa Park zlokalizowanego przy Al. Piłsudskiego 153 w Łodzi .
 • Przyjęcie przez Uczestnika Programu Karty Lojalnościowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami Regulaminu i akceptacją jego treści. Uczestnik Programu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie „Karta Lojalnościowa”.
 • W przypadku, stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu „Karta Lojalnościowa” Uczestnika Programu, który dopuścił się naruszenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu „Karta Lojalnościowa”.
 • Niniejszy Regulamin Programu „Karta Lojalnościowa” stanowi uzupełnienie Regulaminu Zabawa Parku o. Klienci zobowiązani są przestrzegać postanowień wszystkich ww. Regulaminów.

§ 2 DEFINICJE

 • Program „Karta Lojalnościowa” – system pozwalający na nagradzanie Uczestników Programu, który ma na celu nagradzanie stałych klientów Zabawa Park Sp. z o.o. .
 • Karta Lojalnościowa – elektroniczna karta zarejestrowana w systemie POS.
 • Uczestnik Programu – osoba korzystająca z usług oferowanych przez Zabawa Park Sp. z o.o. , która przystąpiła do Programu Lojalnościowego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy Uczestnik może posiadać dowolną ilość kart lojalnościowych.
 • Uczestnikiem Programu nie mogą być pracownicy Organizatora.
 • Aby przystąpić do programu „Karta Lojalnościowa” osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych musi wypełnić kwestionariusz oraz uiścić opłatę w wysokości 10 zł, bądź inną cenę z cennika aktualnych promocji
 • Uczestnicy programu Karta Lojalnościowa organizujący urodziny w Zabawa Park otrzymują Kartę lojalnościową w dniu organizacji urodzin

§ 4 ZASADY PROGRAMU „KARTA LOJALNOŚCIOWA”

 • W ramach Programu „Karta Lojalnościowa”  Uczestnik programu może doładować kartę lojalnościową jakąkolwiek kwotą,
 • Uczestnik Programu Lojalnościowego może płacić Kartą Lojalnościową za wejścia do sali zabaw Zabawa Park,
 • Uczestnikowi Programu za każde doładowanie przysługuje rabat odpowiadający kwocie doładowania

           100zł – 249,99 zł – 10% rabatu

           250 zł – 499,99 zł- 15% rabatu

           od 500 zł- 20 % rabatu

 • Rabat odliczany jest od ceny biletu wejściowego i obowiązuje10% rabatu- 30 dni15 % rabatu – 2 miesiące20 % rabatu – 6 miesięcy
 • Uczestnik za każde wejście zbiera punkty, odpowiednio:- wejście całodniowe od poniedziałku do piątku (w tym z kartą dużej rodziny)- 4 punkty- wejście całodniowe od soboty do niedzieli (w tym z kartą dużej rodziny– 5 punktów- wejście na pierwszą godzinę – 1 punkt- wejście Happy Hours weekendy i święta- 2 punkty
 • W ramach programu karta lojalnościowa klient może wymieniać zebrane punkty na następujące nagrody- 40 punktów- bilet wejściowy całodniowy od poniedziałku do piątku- 50 punktów – bilet wejściowy całodniowy weekendowy

§ 5 ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE PROGRAMU „KARTA LOJALNOŚCIOWA”

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu „Karta Lojalnościowa” w każdym czasie.
 • W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu „Karta Lojalnościowa” Organizator umieści o tym  informację w lokalu Zabawa Park oraz na stronie internetowej www.zabawapark.pl
 • W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu „Karta Lojalnościowa” Uczestnik Programu będzie mógł realizować płatności do 30 dni po zakończeniu programu.
 • Organizator programu Karta Lojalnościowa zastrzega prawo do anulacji wpłaconych kwot po pół roku od daty wpłaty.

§ 6 Polityka Zarządzania Danymi osobowymi

 1. Administratorem danych osobowych jest Zabawa Park sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi
 2. Państwa dane osobowe oraz dane osoby niepełnoletniej pozostającej pod Państwa opieką prawną wskazane w niniejszym dokumencie wykorzystywane będą wyłącznie w celu:
  1. w przypadku pozyskania Państwa danych z wypełnionej przez Państwa tzw „Zgody rodzina/opiekuna prawnego” w celu odnotowania przez Nas faktu udzielenia przez Państwa zgody na korzystanie przez osobę niepełnoletnią z atrakcji Zabawa Park, weryfikacji wieku osoby niepełnoletniej i prawidłowości udzielonej zgody, a także w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów- podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku Państwa zgoda oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art 6 ust. 1 lit a oraz lit. f RODO)
  2. w przypadku pozyskania Państwa danych na skutek subskrypcji newslettera- w celu naszego własnego marketingu bezpośredniego i kierowania do Państwa informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Państwa adres e-mail- podstawą przetwarzania danych jest w tym wypadku Państwa zgoda (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. A RODO)
 3. do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług np. firmy księgowe, informatyczne, likwidatorzy szkód, podmioty te są są zobowiązanie do stosowania takich samych jak nasze zasad bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych.
 4. w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 5. dane osobowe będą przetwarzane do chwili przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami przez administratora danych osobowych mającymi miejsce w okresie, gdy osoba, której zgoda dotyczy była niepełnoletnia.
 6. zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (art 16 RODO), swoich danych, prawo do usunięcia danych (art 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art 21 RODO), prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 7. Wypełniając kwestionariusz Kart Lojalnościowych oraz uiszczając opłatę w wysokości 10 zł brutto Uczestnik programu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem Programu „Karta Lojalnościowa” i go akceptuje
 8. Uczestnik programu „Karta Lojalnościowa podpisując Kwestionariusz Karty Lojalnościowej oświadcza, że zapoznał się i akceptuje wyżej skazane informacje dot. zakresu i celu przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zabawa Park sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 153 w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach danych moich danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego pozostającego pod moją opieką w celu odnotowania przez nas faktu udzielenia przez Państwa zgody na korzystanie z atrakcji Zabawa Parku